Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14
Strona główna Ogłoszenia ZMIANA ORGANIZACJI PRACY - UZUPEŁNIENIE

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY - UZUPEŁNIENIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca 2021r., zajęcia w Przedszkolu nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim organizowane będą dla dzieci, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działąlność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują dzaiłania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Przypominamy, że przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola, najpóźniej dzień wcześniej, należy złożyć drogą mailową oświadczenie rodzica - dokument umieszczony został w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.