Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

O przedszkolu

Publiczne Przedszkole nr 14

MALUSZEK

ul. Bardowskiego 6

63-400 Ostrów Wielkopolski
Pokaż na mapie

tel. 62 736 55 97
e-mail: przedszkole14maluszek@gmail.comPubliczne Przedszkole nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim,
czynne jest w godzinach od 6:00 do 17:00.

    

     Przedszkole Maluszek usytuowane jest w cichym, spokojnym miejscu z dala od miejskiego zgiełku. Budynek otoczony jest pięknym, dużym i zielonym placem zabaw, który pozwala na organizowanie zabaw, imprez i biesiad w plenerze dla dzieci, rodzin i mieszkańców osiedla. Imprezy plenerowe wpisały się już na stałe w życie przedszkola i są jego wizytówką.

     Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola oprócz zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej uczestniczą w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, artystycznych, na basenie.

Tradycją w naszym przedszkolu jest ubogacanie świata wyobraźni dzieci poprzez comiesięczne uczestniczenie w spektaklach teatralnych w przedszkolu i poza nim, a także w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych, często z udziałem rodziców.

Cenioną formą współpracy z rodzinami dzieci są organizowane w przedszkolu uroczystości integrujące dzieci, rodziny i pracowników przedszkola.

     Z naszą "małą ojczyzną" dzieci zapoznają się w trakcie organizowanych tematycznych lub rekreacyjnych wycieczek.

Dzieci z Maluszka odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu miasta i powiatu, a absolwenci przedszkola są ciekawi świata, twórczy, samodzielni, odpowiedzialni i kulturalni.

 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

 

Dyrektor Przedszkola: mgr Renata Jarosz - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor Przedszkola: mgr Magdalena Bielska - nauczyciel dyplomowany

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

Marika Andrzejewska - nauczyciel stażysta

mgr Adriana Bera - nauczyciel mianowany
mgr Natalia Foltyniewicz - Rataj

mgr Ewa Giernalczyk - nauczyciel mianowany
mgr Agnieszka Jakubowska - nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Kałużna - nauczyciel kontraktowy 

mgr Katarzyna Kasprzak - nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Kłobus - nauczyciel kontraktowy
mgr Katarzyna Kopydłowska - nauczyciel kontraktowy
mgr Sandra Krell - nauczyciel kontraktowy
mgr Magdalena Kaźmierczak - nauczyciel mianowany

mgr Katarzyna Krzyżaniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Parsiegel - nauczyciel kontraktowy

mgr Emilia Ratajczyk - nauczyciel mianowany

Grażyna Ratajek - nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Strugarek - nauczyciel kontraktowy

mgr Ilona Urbaniak - nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Wawrzyniak - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Zielezińska - nauczyciel dyplomowany

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

Beata Kaniewska - intendent


Natalia Gzik - pomoc nauczyciela 

Alicja Sobczak - pomoc nauczyciela

Emilia Ciesiółka - pomoc nauczyciela

Małgorzata Matuzelska - pomoc nauczyciela
Justyna Krzyżaniak - pomoc nauczyciela
Ewa Grzela - pomoc nauczyciela

 

Grażyna Wojcieszak - kucharka

Bogna Sołtysiak - pomoc kucharki

Aleksandra Stagraczyńska - pomoc kucharki

 

Andrzej Jeż - rzemieślnik


ZARZĄD RADY RODZICÓW:

  1. Marta Walczak - Przewodnicząca
  2. Krzysztof Koczorowski - Zastępca Przewodniczącej
  3. Marta Raczak-Jamroziak - Skarbnik
  4. Karolina Pawłowska-Ziemniak - Sekretarz


KOMISJA REWIZYJNA

  1. Beata Łukawska-Bartoszek
  2. Robert Pyrdoł

 

Numer rachunku Rady Rodziców:

PKO Bank Polski oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim

67 10202267 0000 4102 0001 9331

 

Numer rachunku przedszkola:

Bank Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim

95 1540 1173 2001 4000 4125 0001

 

 

 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 14 MALUSZEK W OSTROWIE WIELKPOLSKIM

 

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie-naucz
Jeśli nie wie-wytłumacz
 Jeśli nie może-pomóż”

Janusz Korczak

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta została na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:
Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.)
Podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
Statucie Przedszkola,
Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz.1324)oraz rozporządzeniu zmieniającym z 10 maja 2013 roku.

 

   Koncepcja Pracy i Rozwoju naszego przedszkola opracowana została na lata 2014-2019 w celu stworzenia obrazu przedszkola  w przyszłości, takiego, który akceptowany jest przez rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych. Pragniemy, aby nasza wspólna koncepcja stała się drogowskazem dla wszystkich członków społeczności przedszkolnej, wytyczając ten sam kierunek działań. 

 

  Wierzymy, że nasze wspólne działania przyczynią się do rozwoju Maluszka, zbudują poczucie sukcesu wśród wszystkich członków społeczności przedszkolnej.

Nasza Koncepcja jest tworzona, analizowana, modyfikowana przez całą społeczność przedszkolną i stanowi zadanie ciągłe              i powtarzalne.

 

   Koncepcja Pracy i Rozwoju Publicznego Przedszkola nr 14 Maluszek została opracowana na podstawie LISTY WARTOŚCI DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA. Wartości dla nas najważniejsze przedstawiają się następująco:

 

               1. Miłość

               2. Szacunek

               3. Uczciwość

               4. Cierpliwość

               5. Dobroć, życzliwość

               6. Szczęście

               7. Zdrowie, bezpieczeństwo

               8. Zaufanie, akceptacja

               9. Szczerość

             10. Wyrozumiałość

             11. Empatia

             12. Przyjaźń

             13. Troska

             14. Radość

             15. Nadzieja

             16. Zgoda

             17. Pracowitość, odpowiedzialność

 

 

                              MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

                    M - mały człowiek wartością nadrzędną przedszkola

                    A - akceptujemy wartości i potrzeby rodziny

                    L - lubimy pracować z dziećmi

                    U - uczymy żyć w harmonii z otaczającym światem

                    S - szanujemy indywidualność każdego dziecka

                    Z - zawsze otwarci na pomysły

                    E - efektywnie wykorzystujemy czas

                    K - kreatywność i twórczość dewizją pracy wychowawczo - dydaktycznej

 

 

                           WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA


    Wizja - rozwój naszego przedszkola opracowany został w obrębie czterech obszarów:

 

1. Wszechstronny rozwój dziecka:

- Dziecko kończące edukację przedszkolną potrafi samodzielnie podejmować decyzje oraz ponosi konsekwencje swoich działań.

- Dzieci uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych i spotkaniach teatralnych w trakcie pobytu w przedszkolu.

- Dzieci uczestniczą w różnorodnych metodach i formach pracy proponowanych przez nauczycieli oraz samodzilnie inicjowanych.

- Dzieci uczestniczą w innowacjach organizacyjno - metodycznych wprowadzonych przez nauczycieli przedszkola.

- Objęcie dodatkowym wsparciem większej ilości dzieci.

 

2. Rozwój zawodowy nauczycieli, pracowników:

- Poszerzanie kwalifikacji kadry pedagogicznej i doskonalenie kompetencji metodycznych.

- Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych pracowników niepedagogicznych.

 

3. Rozwój organizacyjny przedszkola:

- Zapoznanie wszystkich rodzców z Koncepcją Pracy i Rozwoju Przedszkola.

- Modyfikowanie Koncepcji oraz inicjowanie działań przez rodziców.

- Utworzenie skrzynek mailowych dla nauczycieli.

- Stworzenie nowego regulaminu Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego "Podróż z Ekoludkiem", poszerzenie o obszar Gminy Ostrów Wielkopolski. 

- Ułatwienie komunikacji rodziców z przedszkolem za pośrednictwem strony Internetowej.

 

4. Rozwój bazy i infrastruktury:

- Wzbogacenie przedszkola w zabawki interaktywne, badawcze, edukacyjne.

- Modernizacja placu zabaw.

- Stworzenie sali rekreacyjnej.

- Stworzenie sali do zajęć dodatkowych.

- Zakup ciekawych materiałów artystycznych do zajęć twórczych.

 

 

Szczegółowe zadania wynikające z Koncepcji Pracy i Rozwoju Przedszkola ujęte zostaną w Rocznych Programach Pracy Opiekuńczo - wychowawczej i Kształcącej.

                     


 

HISTORIA PRZEDSZKOLA

     Od 1 września 1975 roku powstał skromny oddział przedszkolny, przy Szkole Podstawowej nr 11, ul. Batorego, który był filią Przedszkola nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Trudne warunki lokalowe stwarzały dużo kłopotów z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa, spokoju i odpowiedniej dla przedszkola atmosfery-brakowało zaplecza, szatni, placu zabaw. Dyrektorem jednooddziałowego przedszkola była Pani Leokadia Tomaszewska. W tych warunkach oddział istniał pięć lat.
     Od 1 września 1980 roku, oddział przedszkolny przekształcono w dwuoddziałowe Przedszkole nr 14, które nadal mieściło się w Szkole Podstawowej nr 11. Przedszkole otrzymało dwie sale zajęć, oddzielną szatnię oraz mały plac zabaw przy boisku szkolnym. Na stanowisko dyrektora powołano Panią Irenę Paszek.
     Zasadnicze zmiany nastąpiły 6 grudnia 1984 roku, w tym dniu rozpoczęło swoją działalność pięciooddziałowe, nowoczesne, wygodne i estetyczne Przedszkole nr 14 Maluszek, przy ulicy Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim. Przez kolejne lata starano się modernizować zarówno budynek, jak i plac wokół przedszkola.
     W 1991 roku na stanowisko dyrektora przedszkola powołano Panią Aldonę Konieczną. Przez kolejne lata modernizowano bazę lokalową przedszkola, wzbogacano i upiększano okazały plac zabaw.
     Od 2010 roku funkcję dyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 14 Maluszek pełni Pani Renata Jarosz. Obecnie przedszkole posiada siedem sal dydaktycznych i dwie sale do zajęć dodatkowych. W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole realizuje swoje zadania również w budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wlkp., korzystając z 2 sal dydaktycznych i 1 sali do zajęć dodatkowych. Plac zabaw zyskał nowoczesne przyrządy do zabaw.
     W Maluszku dzieci oprócz zajęć i zabaw wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, biorą udział w prezentacjach artystycznych, konkursach, spotkaniach rodzinnych, plenerowych biesiadach, wycieczkach. Ponadto mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego, logopedii, a także w zajęciach na basenie i korekcyjno-kompensacyjnych.