Ostrów WielkopolskiBIPPrzedszkole Państwowe Nr 14

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Przedszkole nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej:  
zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 28.09.2020r.Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Płaszczykowską, na adres e-mail: przedszkole14maluszek@gmail.com lub telefonicznie:  627365597. Można kontaktować się również drogą pocztową na adres: Przedszkole 14 Maluszek, ul Bardowskiego 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewniania dostępności.

Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o które treści chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Data publikacji strony internetowej: 01.09. 2010r.

Dostępność architektoniczna
Budynek przedszkola jest parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przed każdym z wejść znajduje się jeden stopień, przy wejściach , po lewej stronie drzwi, na wysokości 1,4 m znajduje się dzwonek. 
W budynku przedszkola, w strefie dla jego użytkowników/ klientów nie ma schodów. Toaleta dla klientów przedszkola nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Na parkingu przed budynkiem nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp do budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem. 
Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na poziomie A2. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnych.